Věrnostní program

I.
Základní ustanovení

 1. Věrnostní program noah.fit (dále také jen „věrnostní program“) je program pro zákazníky společnosti NOAH Natural Products s.r.o., IČ 11953811 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 47843 (dále jen „provozovatel“).
 2. Kontaktní údaje prodávajícího jsou
  Adresa: Zámecká 50/13, Česká Lípa, 470 01
  Email: eshop@noah.fit
  Telefon: +420 778 412 121
  Web: https://www.noah.fit
 3. Tento program je zaměřen na poskytování nadstandardních výhod pro stálé zákazníky NOAH Natural Products s.r.o., IČ 11953811 a to na webové prezentaci www.noah.fit. Zákazníci se stávají členy programu na základě registrace nového účtu v eshopu nebo jiným, zákonem předpokládaným projevem vůle.
 4. Tyto obchodní podmínky se uzavírají v českém jazyce.

II.
Členství v zákaznickém programu

 1. Členem programu se může stát kterákoliv fyzická osoba starší 15-ti let s korespondenční adresou v České republice, která souhlasí s těmito Všeobecnými pravidly věrnostního programu (dále jen „Všeobecná pravidla“). Každé osobě může vzniknout pouze jediné členství. Členství v zákaznickém programu a všechna práva s tímto členstvím spojená, zejména veškeré výhody pro členy programu, jsou nepřevoditelné a nemohou být předmětem dědického práva.

III.
Přihlášení do programu

 1. Registrací zákazníka vzniká členství zákazníka v zákaznickém programu a zákazník získává přístup do svého uživatelského konta na webu www.noah.fit.

IV.
Odměny v zákaznickém programu

 1. Členové programu jsou odměňováni ve formě bodů za nákup, které mohou následně uplatnit při dalším nákupu.
 2. Členové dále získávají body za:
  • hodnocení produktu pomocí tzv. hvězdiček (2 body)
  • napsání recenze produktu v textové podobě (2 body)

V.
Body a bodový systém

 1. Body jsou členovi programu připsány na jeho osobní bodový účet (dále jen „bodový účet“) na základě každé uskutečněné platební (nákupní) transakce, kterou člen programu provede. Za každou 100,- Kč (jedno sto korun českých) hodnoty (ceny) nákupu člena programu náleží členovi programu 1 (jeden) bod u každé uskutečněné a zaplacené objednávky v minimální hodnotě 1000,- Kč (jeden tisíc korun českých).
 2. Hodnota jednoho bodu je 5,- Kč (pět korun českých)
  • Provozovatel si vyhrazuje právo hodnotu bodu v budoucnu změnit, v takovém případě bude změna hodnoty bodu zveřejněna na internetových stránkách www.noah.fit, popř. dále v propagačních materiálech (účinnost takovéto změny nenastane však dříve než okamžikem jejího zveřejnění).
  • V případě, že dodatečně odpadne důvod pro připsání bodů, nebo došlo k nedůvodnému připsání takovýchto bodů (např. zrušení kupní smlouvy) vyhrazuje si provozovatel právo takto připsané body odečíst z konta bodového účtu člena programu.
  • Body nejsou připsány za nákup provedený dárkovými poukazy, benefitními poukazy, vouchery jiného typu či za část nákupu takto uhrazenou.
  • Provozovatel si vyhrazuje právo neuznat body a odečíst body z konta bodového účtu člena, které nebyly načteny v souladu s těmito Všeobecnými pravidly, zejména body, které byly získány z důvodu technické chyby systému, omylu, body, které byly načteny v souvislosti se zrušenou transakcí atp.
 3. Výsledkem bodového přípisu je celé číslo bez desetinné části (desetinná část není nijak zohledněna). 
 4. Platnost bodů je 12 měsíců od uskutečnění nákupu.
  • Po uplynutí této doby jsou body ze zákaznického konta odstraněny.

VI.
Bodový účet člena programu

 1. Veškeré body započtené za nákup se sčítají na bodovém účtu člena programu. Aktualizace bodového účtu probíhá průběžně a po zaplacení objednávky.
 2. Člen programu má zajištěn elektronický přístup k bodovému účtu prostřednictvím internetových stránek www.noah.fit a to pro účely jeho kontroly (s výjimkou případů poruch systému či internetových stránek, provozních odstávek, apod.).

VII.
Marketingové zpracování údajů a marketingová komunikace

 1. Člen programu souhlasí se zasíláním propagačních a reklamních materiálů provozovatele na jeho korespondenční a emailovou adresu, popř. zasílaných formou SMS.
 2. Člen programu může odmítnout souhlas s takovým využitím svých údajů písemným oznámením provozovateli. Provozovatel nebude dále předávat osobní údaje členů zákaznické programu svým partnerům či dodavatelům a nebude je využívat v rámci své marketingové komunikace.
 • Odmítnutím souhlasu se zpracováním údajů pro marketingové účely není dotčeno další zpracování osobních údajů, které je nutné pro technické zajištění služeb klubu či je vyžadováno navazujícími právními předpisy.

VIII.
Zneužití přístupových údajů

 1. Zákazník je povinen uchovávat přihlašovací údaje (resp. přihlašovací heslo) v tajnosti. V případě podezření, že přístupové údaje k účtu člena programu (tj. emailová adresa a přihlašovací heslo) jsou známy třetí osobě, je člen povinen oznámit tuto skutečnost prokazatelně a bez zbytečného odkladu provozovateli a bezodkladně přihlašovací heslo změnit. V případě, že zákazník vědomě či z nedbalosti umožní získání přihlašovacích údajů třetí osobě, ztrácí nárok na výhody z členství v programu (zejména na použití již získaných bodů), nerozhodne-li provozovatel v daném případě jinak. 

IX.
Zánik členství v zákaznickém programu

 1. Členství v zákaznickém programu automaticky zaniká z těchto důvodů:
  • člen programu poskytl nepravdivé údaje při registraci,
  • člen programu zneužil výhod, které mu program poskytuje (např. využívá zakoupeného zvýhodněného zboží pro jeho další prodej za účelem výkonu podnikatelské činnosti) nebo jiným způsobem porušil Všeobecná pravidla věrnostního programu,
  • doručením písemného odvolání souhlasu člena programu se zpracováním osobních údajů,
  • ukončením činnosti programu na základě rozhodnutí provozovatele
 2. Ze stejných důvodů může provozovatel rovněž dočasně pozastavit členství v programu a odmítnout dočasně poskytování dříve získaných výhod spojených s členstvím v programu. Okamžikem ukončení členství v programu z důvodu dle písm. a), b) a c) ztrácí člen programu veškerá práva, která souvisí se členstvím v programu. Ukončením členství v programu se zároveň zruší všechny body načtené do okamžiku zrušení členství na členské kartě, nerozhodne-li provozovatel jinak; současně zanikají také veškeré další nároky, které souvisejí se členstvím v programu. 
 3. Členství v programu dále zaniká:
  • písemnou výpovědí provozovatele z libovolného důvodu či bez udání důvodu,
  • písemnou výpovědí člena programu z libovolného důvodu či bez udání důvodu.
 4. V případě zániku členství výpovědí dle písm. a) a b) zaniká členství okamžikem doručení výpovědi členovi programu (adresa dle poslední aktualizace člena programu) nebo provozovateli na kontaktní adresu.
 5. Provozovatel je oprávněn kdykoliv ukončit činnost programu, a to oznámením o ukončení činnosti programu na internetových stránkách www.noah.fit nebo jiným vhodným oznámením.
 6. Okamžikem zveřejnění oznámení o ukončení činnosti programu a okamžikem doručení výpovědi z důvodu dle písm. a) zaniká členství člena v programu a veškerá práva, která souvisí se členstvím v programu; body řádně načtené do okamžiku zrušení členství na členské kartě není možné uplatnit.

X.
Závěrečná ustanovení

 1. Provozovatel si vyhrazuj právo změnit či doplnit Všeobecná pravidla věrnostního programu, a to v důsledku změny právních předpisů, svého rozhodnutí nebo v důsledku jiných okolností. Členové programu budou o těchto změnách informováni na www.noah.fit. Tyto změny a doplňky jsou účinné po jejich zveřejnění na internetových stránkách www.noah.fit.
 2. Tato Všeobecná pravidla věrnostního programu vydala společnost NOAH Natural Products s.r.o., IČ 11953811 jako závazná pravidla pro provozování věrnostního programu výlučně na území České republiky.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. prosince 2023.